Bước 1: Tổ chức, công dân đến lấy mẫu hồ sơ tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Cục an toàn thực phẩm Bước 2: Tổ chức, công dân nộp bộ hồ sơ đầy đủ tại Chi cục hoặc Cục ATTP có thẩm quyền Bước 3: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ […]

Thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm