1.Thông tin cần thiết cho việc nộp đơn Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn; Họ tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của tác giả KDCN; Tên kiểu dáng (thể hiện đối tượng cần đăng ký); 2. Hồ sơ nộp đơn: 06 bộ hình vẽ/ […]

Thủ tục đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra. Thuộc tính cơ bản của sáng chế/ giải pháp hữu ích là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng […]

Sáng chế và giải pháp hữu ích