Posted on

Quy định kỹ thuật chung của GS1 cáp mã số toàn cầu phân định thương phẩm

Quy định kĩ thuật chung của GS1, Điều 4.3.1.2.1:

Chủ thương hiệu, tổ chức làm chủ các quy định kĩ thuật về thương phẩm, không tính đến việc thương phẩm được sản xuất ở đâu và do ai, thường chịu trách nhiệm cấp Mã toàn cầu phân định thương phẩm.

Bằng việc tham gia vào một tổ chức GS1 thành viên, chủ thương hiệu sẽ nhận được một Mã doanh nghiệp GS1 và sẽ có toàn quyền sử dụng mã này.
Điều này có nghĩa là:

– Mã số toàn cầu phân định thương phẩm, bắt đầu bằng Mã quốc gia GS1 (gồm 2 hoặc 3 chữ số) thuộc về một Tổ chức thành viên nào đó của GS1 quốc tế, được in trên hàng hóa không thể hiện nước xuất xứ hay nhà sản xuất ra hàng hóa đó. Hàng hóa đó có thể được sản xuất tại bất cứ đâu trên thế giới theo ủy quyền hợp pháp của chủ thương hiệu hàng hóa;

– Mã doanh nghiệp GS1 chỉ thể hiện vị trí của chủ thương hiệu – tổ chức đã đăng kí làm thành viên của GS1 và được GS1 cấp cho Mã doanh nghiệp GS1 – và không chỉ xuất xứ hay nơi mà hàng hóa được sản xuất.