Posted on

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan

1. Người nộp và cách thức nộp hồ sơ:

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả

2. Thông tin và tài liệu cần cung cấp:

– Thông tin yêu cầu:

+ Tên và địa chỉ đầy đủ, bút danh hoặc tên gọi khác của tác giả (nếu có);
+ Tên và địa chỉ đầy đủ của Chủ sở hữu;
+ Tên tác phẩm và loại hình tác phẩm;
+ Thời gian hoàn thành tác phẩm, thông tin về việc tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố, hình thức công bố (Thông tin này rất cần thiết để xác định được ngày hoàn thành tác phẩm nhằm giải quyết các tranh chấp phát sinh);
+ Nội dung chính của tác phẩm: tóm tắt nội dung chính của tác phẩm, cấu trúc, ý nghĩa của tác phẩm, các chuyên mục trong tác phẩm, kết cấu tác phẩm.

– Tài liệu yêu cầu:

+ 01 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chủ sở hữu (trường hợp là pháp nhân);
+ 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan. Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.
+ 03 bản tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
+ 01 bản sao Chứng minh nhân dân của tác giả tác phẩm;
+ 01 Bản cam đoan của tác giả về tính trung thực trong quá trình sáng tạo tác phẩm và có chữ ký xác nhận của tác giả (theo mẫu).
+ Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
+ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Trong thời hạn 20 đến 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp hồ sơ.