Posted on

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÍ CẤP MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

 

VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM VĂN PHÒNG GS1 VIỆT NAM

 

8 Hoàng Quốc Việt – Q. Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: 04 38361463; Fax: 04 37562444 / 04 38361771

Website: gs1vn.org.vn  E-mail: i[email protected]

 

 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÍ CẤP MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

 

Căn cứ quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”; Thông tư số 16/2001/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 sửa đổi bổ sung một số điều trong “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch” ban hành kèm quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN; Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 2/10/2002 của Bộ Tài chính về việc “Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp MSMV” và Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 sửa đổi bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính.

Viện TCCLVN xin hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký sử dụng mã số mã vạch (MSMV) cụ thể như sau:

  1. a) Hồ sơ đăng ký gồm:
  2. 1. Bản Đăng kí sử dụng MSMV đã điền đầy đủ thông tin, thủ trưởng ký tên, đóng dấu (02 bản);
  3. 2. Bản sao “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại hoặc “Quyết định thành lập” đối với các tổ chức khác (01 bản);

Lưu ý – Xut trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực

  1. 3. Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN, theo mẫu (02 bản);
  2. b) Mức phí
TT Sử dụng mã doanh nghiệp Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng Phí duy trì
1 Mã doanh nghiệp 8 chữ số (phân bổ được cho trên 1.000 dưới 10.000 loại sản phẩm) 1.000.000 1.000.000
2 Mã doanh nghiệp 9 chữ số (phân bổ được  cho  trên  100  dưới  1.000  loại sản phẩm) 1.000.000 500.000
3 Mã doanh nghiệp 10 chữ số (phân bổ cho dưới 100 loại sản phẩm) 1.000.000 500.000

Lưu ý: Khi đăng kí sử dụng, doanh nghiệp phải đóng phí đăng kí và phí duy trì cho năm đầu tiên. Trường hợp DN đăng ký sử dụng MSMV sau ngày 30/6 thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50% mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định trên.

Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ sau:

Ngân hàng :         Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà nội

Số tài khoản:        3511.0.1059094

Đơn vị hưởng:     Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Địa chỉ:    8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội

Lưu ý:1) Khi chuyển khoản đề nghị cơ sở ghi rõ tên cơ sở, ghi rõ loại phí nộp (phí cấp mã hoặc phí duy trì) và đặc biệt khi nộp phí hàng năm cần ghi thêm mã số doanh nghiệp đã được Tổng cục TCĐLCL cấp vào chứng từ chuyển khoản để tiện theo dõi (ví dụ: 893……).

2) Phí duy trì sử dụng MSMV phải nộp trước 30/6 hàng năm

3) Khi có sự thay đổi về tên công ty, địa chỉ công ty hoặc thất lạc GCN sử dụng MSMV, đề nghị doanh nghiệp làm thủ tục để thay đổi.

4) Khi doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng MSMV, đề nghị doanh nghiệp làm thủ tục xin ngừng sử dụng MSMV