Posted on

Danh sách thành viên Hợp tác xã nông nghiệp xã Kim An

 

STT Họ và tên Địa chỉ
1 Phạm Văn Giáp Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
2 Nguyễn Kim Hùng Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
3 Nguyễn Hữu Hải Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
4 Phan Thị Hà Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
5 Mai Thành Luân Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
6 Nguyễn Thị Tuyến Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
7 Phạm Văn Quả Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
8 Nguyễn Văn Quý Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
9 Phan Đăng Bình Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
10 Nguyễn Văn Tuấn Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
11 Phạm Văn Hùng Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
12 Đào Ngọc Linh Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
13 Phạm Xuân Thường Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
14 Trịnh Văn Điểm Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
15 Trịnh Văn Long Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
16 Nguyễn Văn Nam Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
17 Nguyễn Đình Quang Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
18 Đoàn Văn Tình Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
19 Nguyễn Thị Thịnh Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
20 Phạm Văn Bộ Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
21 Phạm Văn Thao Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
22 Nguyễn Hữu Nghĩa Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
23 Nguyễn Hữu Ngọc Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
24 Nguyễn Hữu Huy Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
25 Phạm Văn Cơ Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
26 Dương Thị Én Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
27 Nguyễn Văn Tước Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
28 Trịnh Văn Long Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
29 Nguyễn Văn Thành Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
30 Nguyễn Duy Mạnh Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
31 Nguyễn Quang Minh Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
32 Lê Quang Tạo Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
33 Lê Văn Hưng Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
34 Đoàn Văn Thịnh Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
35 Nguyễn Văn Minh Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
36 Nguyễn Thị Đính Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
37 Phạm Văn Trọng Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
38 Trịnh Văn Tô Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
39 Phạm Quang Vụ Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
40 Phạm Văn Trung Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
41 Nguyễn Kim Cường Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
42 Nguyễn Văn Bội Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
43 Trịnh Thị An Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
44 Nguyễn Kim Tiết Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
45 Trịnh Văn Hoa Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
46 Đoàn Văn Công Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
47 Trịnh Văn Trận Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
48 Nguyễn Quang Huệ Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
49 Nguyễn Văn Sự Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
50 Nguyễn Kim Thành Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
51 Phan Đăng Tâm Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
52 Phan Đăng Kỳ Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
53 Đoàn Văn Quang Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
54 Trương Thị Đào Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
55 Đoàn Văn Khả Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
56 Nguyễn Thị Sáu Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
57 Phạm Văn Trường Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
58 Đoàn Văn Xúy Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
59 Nguyễn Văn Hoài Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
60 Phạm Văn Phượng Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
61 Nguyễn Văn Cường Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
62 Nguyễn Thị Nga Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
63 Phạm Văn Túc Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
64 Nguyễn Duy Vũ Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
65 Phạm Trọng Yên Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
66 Nguyễn Văn Chiến Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
67 Phan Đăng Tình Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
68 Nguyễn Duy Đạo Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
69 Lê Xuân Đài Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
70 Nguyễn Văn Vinh Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
71 Mai Văn Chuyển Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
72 Đoàn Văn Hạnh Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
73 Lê Xuân Hương Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
74 Ngô Văn Hải Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
75 Ngô Văn Hương Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
76 Trịnh Văn Vũ Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
77 Nguyễn Hữu Đoàn Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
78 Nguyễn Quang Tiến Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
79 Nguyễn Văn Hưng Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
80 Đoàn Thị Thanh Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
81 Nguyễn Văn Quyền Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
82 Phạm Văn Hảo Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
83 Phạm Văn Quyền Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
84 Nguyễn Văn Chinh Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
85 Nguyễn Văn Công Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
86 Nguyễn Hữu Luyện Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
87 Ngô Gia Khảm Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
88 Trịnh Văn Thắng Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
89 Trịnh Văn Liễu Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
90 Phạm Văn Nhài Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
91 Nguyễn Văn Minh Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
92 Phạm Thị Hồng Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
93 Nguyễn Hữu Quang Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
94 Trịnh Thị Nụ Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
95 Nguyễn Văn Quyền Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
96 Nguyễn Thị Hương Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
97 Nguyễn Văn Quý Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
98 Nguyễn Hữu Mai Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
99 Đoàn Văn Quảng Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
100 Phạm Văn Trọng Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
101 Trịnh Thị Minh Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
102 Đào Thị Hợi Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
103 Nguyễn Thị Hồng Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
104 Phạm Văn Tuyển Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
105 Phạm Văn Lĩnh Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
106 Đoàn Thị Oanh Đội 1, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
107 Nguyễn Văn Cù Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
108 Nguyễn Hữu Mến Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
109 Nguyễn Thị Ngân Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
110 Nguyễn Quang Tạo Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
111 Đoàn Thị Phương Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
112 Nguyễn Duy Tuấn Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
113 Đào Văn Trinh Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
114 Nguyễn Văn Thắng Tình Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
115 Nguyễn Văn Nhàn Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
116 Nguyễn Kim Nhàn Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
117 Nguyễn Văn Tuyển Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
118 Nguyễn Văn Khoa Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
119 Lê Thị Hòa Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
120 Nguyễn Quang Tú Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
121 Cao Đình Năng Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
122 Đoàn Thị Láng Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
123 Nguyễn Duy Mạnh Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
124 Nguyễn Văn Thanh Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
125 Lê Văn Kiền Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
126 Nguyễn Văn Tuyên Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
127 Nguyễn Văn Dậu Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
128 Nguyễn Thị Định Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
129 Cao Văn Trọng Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
130 Nguyễn Quang Viển Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
131 Nguyễn Đăng Vụ Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
132 Nguyễn Văn Tâm Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
133 Lê Thị Thích Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
134 Nguyễn Duy Trung Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
134 Lê Văn Trạch Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
136 Phạm Văn Tú Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
137 Phạm Văn Quyền Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
138 Nguyễn Văn Đắc Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
139 Phạm Văn Thủy Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
140 Trịnh Văn Lý Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
141 Trịnh Đình Vượng Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
142 Nguyễn Duy Thắng Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
143 Nguyễn Văn Thành Thảo Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
144 Mai Thị Vũ Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
145 Nguyễn Kim Hải Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
146 Nguyễn Văn Tiến Đua Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
147 Nguyễn Văn Tiến Hải Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
148 Nguyễn Thị Tĩnh Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
149 Nguyễn Xuân Trường Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
150 Nguyễn Văn Minh Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
151 Nguyễn Văn Năng Hòe Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
152 Lê Văn Tài Chiến Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
153 Nguyễn Văn Hoa Thân Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
154 Nguyễn Văn Quang Nhẩm Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
155 Phan Trọng Trường Nguyệt Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
156 Nguyễn Kim Được Cậy Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
157 Nguyễn Đức Tiến Ngọc Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
158 Nguyễn Duy Mạnh Vinh Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
159 Nguyễn Quang Đạo Thu Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
160 Nguyễn Thị Quế Lợi Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
161 Nguyễn Thị Dự Trinh Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
162 Nguyễn Thị Yên Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
163 Nguyễn Hữu Khiển Chung Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
164 Đoàn Thị Loan Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
165 Đoàn Văn Quảng Tụng Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
166 Phạm Văn Trọng Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
167 Nguyễn Văn Phú Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
168 Phạm Thị Huyền Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
169 Nguyễn Văn Minh Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
170 Nguyễn Kim Biên Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
171 Nguyễn Văn Luyện Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
172 Nguyễn Văn Tiến Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
173 Đào Thị Thành Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
174 Nguyễn Kim Tụ Đội 2, Thôn Tràng Cát, xã Kim An
175 Trần Thị Bái Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
176 Nguyễn Trọng Sáu Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
177 Nguyễn Ngọc Phan Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
178 Nguyễn Thị Dung Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
179 Nguyễn Thị Đảm Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
180 Tư Thị Sen Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
181 Nguyễn Thị Hà Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
182 Lê Thị Loan Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
183 Nguyễn Văn Hải Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
184 Phan Thị Én Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
185 Phan Thị Hà Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
186 Lê Văn Tư Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
187 Nguyễn Đức Chiều Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
188 Lê Văn Long Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
189 Lê Thị Phượng Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
190 Nguyễn Thị Nhung Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
191 Đỗ Hùng Cường Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
192 Lê Thị Khuôn Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
193 Lê Xuân Tuyển Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
194 Lê Văn La Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
195 Nguyễn Văn Viển Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
196 Vũ Quang Thái Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
197 Lê Thị Thật Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
198 Hoàng Thị Đà Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
199 Nguyễn Thị Tuân Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
200 Lê Văn Phúc Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
201 Lê Văn Cường Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
202 Lê Văn Liên Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
203 Nguyễn Thị Hiếu Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
204 Nguyễn Thị Nhung Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
205 Nguyễn Quang Vinh Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
206 Lê Văn Liên Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
207 Nguyễn Văn Tư Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
208 Lê Thị Xuyến Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
209 Hà Văn Bắc Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
210 Lê Văn Hoa Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
211 Nguyễn Thị Hà Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
212 Nguyễn Thị Hạnh Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
213 Nguyễn Thị Hoa Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
214 Nguyễn Trọng Mỹ Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
215 Lê Văn Hành Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
216 Nguyễn Văn Long Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
217 Nguyễn Văn Hậu Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
218 Nguyễn Đức Tâm Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
219 Nguyễn Văn Đỗ Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
220 Nguyễn Văn Huân Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
221 Nguyễn Thị Trường Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
222 Chu Thị Tố Thôn Ngọc Liên, xã Kim An
223 Lê Văn Cường Thôn Ngọc Liên, xã Kim An