Posted on

Danh sách thành viên HTX nông nghiệp xã Thanh Mai

STT Họ và tên Địa chỉ
          1 Lã Quang Thiềng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
          2 Nguyễn Văn Thanh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
          3 Lê Văn Thắng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
          4 Lã Quang Mẫn Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
          5 Nguyễn Tào Thuy Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
          6 Nguyễn Văn Đường Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
          7 Lê Văn Hiển Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
          8 Lê Thị Dần Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
          9 Vũ Văn Hạnh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        10 Nguyễn Văn Nhạn Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        11 Vũ Thị Huê Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        12 Vũ Thị Hằng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        13 Nguyễn Văn Trung Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        14 Nguyễn Thị Trang Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        15 Lã Thị Lương Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        16 Trịnh Thị Dưỡng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        17 Vũ Bích Lệ Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        18 Vũ Quỳnh Ngân Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        19 Nguyễn Văn Trọng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        20 Lã Thị Lý Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        21 Nhữ Thị Phượng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        22 Nguyễn Văn Dừa Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        23 Lê Văn Quyền Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        24 Nguyễn Thị Chiên Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        25 Nguyễn Văn Trung Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        26 Nguyên Quốc Hoàn Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        27 Vũ Tuấn Anh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        28 Lã Văn Công Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        29 Nguyễn Văn Toàn Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        30 Nguyễn Văn Đát Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        31 Nguyễn Văn Sức Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        32 Nguyễn Văn Toản Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        33 Nguyễn Văn Tỉnh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        34 Nguyễn Văn Trực Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        35 Lê Đại Đỗ Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        36 Nguyễn Viết Tùng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        37 Lê Văn Sáng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        38 Vũ Xuân Trường Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        39 Nguyễn Văn Đức Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        40 Trần Mạnh Hùng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        41 Trần Thị Hải Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        42 Lã Xuân Cách Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        43 Lê Văn Phúc Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        44 Nguyễn Văn Thi Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        45 Nguyễn Thị Nụ Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        46 Nguyễn Anh Mùi Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        47 Nguyễn Văn Trạng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        48 Nguyễn Văn Bình Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        49 Lê Văn Vinh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        50 Lê Đức Thắng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        51 Nguyễn Văn Tính Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        52 Nguyễn Văn Công Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        53 Lê Văn Tùng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        54 Nguyễn Văn Thành Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        55 Chu Thị Oanh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        56 Nguyễn Văn Liên Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        57 Nguyễn Thị Nhanh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        58 Nguyễn Thanh Tịnh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        59 Nguyễn Thị Hoa Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        60 Hà Thị Thịnh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        61 Vũ Văn Ngọt Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        62 Nguyễn Hữu Cường Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        63 Nguyễn Văn Sỹ Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        64 Nguyễn Văn Quý Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        65 Nguyễn Văn Trụ Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        66 Nguyễn Văn Phú Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        67 Nguyễn Ngọc Phương Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        68 Nguyễn Hữu Ba Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        69 Chu Đức Tình Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        70 Vũ Văn Thân Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        71 Nguyễn Văn Chiến Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        72 Hà Thị Thậm Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        73 Chu Văn Châu Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        74 Chu Văn Thắng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        75 Nguyễn Thị Hòa Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        76 Nguyễn Tiến Sửu Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        77 Hà Thị Bình Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        78 Hà Trọng Tuấn Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        79 Nguyễn Thị Hài Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        80 Lê Đức Thịnh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        81 Vũ Thị Thanh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        82 Hà Anh Đức Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        83 Hà Minh Trung Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        84 Bùi Thị Chuyên Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        85 Nguyễn Thị Hằng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        86 Mai Thị Sáu Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        87 Lê Ngọc Quý Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        88 Lê Minh Tân Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        89 Nguyễn Ngọc Hải Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        90 Hà Văn Đạo Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        91 Lã Thị Dung Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        92 Vũ Thị Thanh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        93 Hà Trọng Thanh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        94 Nguyễn Thị Bằng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        95 Hà Trọng Vũ Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        96 Nguyễn Văn Thường Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        97 Tạ Văn Thùy Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        98 Tạ Văn Vịnh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
        99 Nguyễn Thị Nga Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     100 Nguyễn Thị Minh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     101 Tạ Văn Sỹ Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     102 Hà Trọng Cương Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     103 Tạ Văn Nghĩa Bình Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     104 Tạ Duy Bình Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     105 Nguyễn Đình Vượng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     106 Phạm Đức Cường Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     107 Bùi Văn Kim Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     108 Bùi Văn Hậu Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     109 Phạm Văn Ngoan Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     110 Bùi Văn Vân Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     111 Nguyễn Văn Túc Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     112 Nguyễn Xuân Đáng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     113 Bùi Văn Quân Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     114 Bùi Văn Hinh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     115 Bùi Văn Thành Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     116 Bùi Văn Hào Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     117 Bùi Văn Nghĩa Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     118 Bùi Văn Sơn Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     119 Nguyễn Đăng Bập Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     120 Bùi Văn Hải Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     121 Bùi Văn Thông Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     122 Bùi Văn Hòa Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     123 Bùi Văn Minh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     124 Bùi Văn Bống Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     125 Bùi Văn Đào Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     126 Bùi Văn Hưởng Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     127 Nguyễn Văn Long Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     128 Phạm Văn Quân Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     129 Bùi Văn Tâm Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     130 Bùi Văn Tiến Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     131 Chu Thị Thơm Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     132 Bùi Văn Bạo Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     133 Nguyễn Thị Lan Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     134 Bùi Văn Năm Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     135 Phạm Văn Quân Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     136 Nguyễn Thị Thanh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     137 Hoàng Thị Yến Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     138 Bùi Thị Thu Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     139 Phạm Đức Nghĩa Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     140 Chu Đức Cương Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     141 Phạm văn Chung Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     142 Phạm Văn Hiền Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     143 Bùi Văn Nguyên Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     144 Chu Văn Can Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     145 Phạm Văn Ba Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     146 Bùi Văn Cương Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     147 Bùi Văn Đức Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     148 Phạm Văn Đài Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     149 Bùi Văn Hải Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     150 Bùi Văn Hoa Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     151 Nguyễn Thị Năm Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     152 Bùi Văn Nhân Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     153 Phạm Văn Thành Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     154 Bùi Văn Vũ Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     155 Đào Thị Điểm Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     156 Nguyễn Văn Hải Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     157 Bùi Văn Hải Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     158 Nguyễn Văn Hiếu Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     159 Nguyễn Văn Toán Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     160 Bùi Văn Hiên Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     161 Nguyễn Văn Đức Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     162 Nguyễn Thị Hòa Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     163 Phạm Văn Công Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     164 Phạm Văn Phúc Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     165 Lã Văn Giáp Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     166 Bùi Thị Giáp Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     167 Chu Văn Tư Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     168 Bùi Thị Nhuận Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     169 Lã Văn Chính Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     170 Bùi Văn Hiền Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     171 Nguyễn Văn Ngọ Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     172 Chu Văn Mạnh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     173 Lã Văn Oánh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     174 Nguyễn Văn Minh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     175 Nguyễn Văn Năm Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     176 Bùi Văn Mâu Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     177 Nguyễn Xuân Hiền Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     178 Bùi Thị Thịnh Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     179 Nguyễn Văn Dần Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     180 Bùi Văn Hữu Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     181 Nguyễn Văn Hải Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     182 Lã Thị Tụ Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     183 Nguyễn Văn Vấn Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     184 Nguyễn Văn Bình Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     185 Bùi Thị Tuấn Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
     186 Bùi Văn Sơn Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội
187 Nguyễn Văn Phú Xã Thanh Mai – Huyện Thanh Oai – TP. Hà Nội