Posted on

IPASPRO đăng ký bảo hộ thành công NHTT “Chạm bạc Huệ Lai”

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Chạm bạc Huệ Lai” cho Hợp tác xã chạm bạc Phù Ủng.

Số giấy chứng nhận: 260300 cấp theo quyết định số 15923/QĐ-SHTT ngày 23/03/2016

  • Chủ sở hữu Nhãn hiệu tập thể: Hơp tác xã Chạm bạc Phù Ủng
  • Địa chỉ: Thôn Huệ Lai, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
  • Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể trong 10 năm đối với các sản phẩm làm từ bạc.
  • Đại diện sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu: Công ty TNHH phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO).

Logo nhãn hiệu tập thể “Chạm bạc Huệ Lai”

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu