Posted on

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch. Muốn có mã số mã vạch trên hàng hoá để xuất khẩu hay bán tại các siêu thị, trước tiên các doanh nghiệp phải gia nhập EAN Việt Nam.

EAN Việt Nam sẽ cấp mã M cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp lập mã mặt hàng (mã I) cho từng sản phẩm.

Để được là thành viên của EAN Việt Nam, doanh nghiệp sẽ phải đóng phí gia nhập và phí hàng năm. Hai loại phí này do đại hội các thành viên quyết định, được ghi trong điều lệ của EAN Việt Nam và có thể thay đổi sau một thời gian áp dụng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của doanh nghiệp khi áp dụng mã số mã vạch là quản lý mã mặt hàng (mã I) của mình theo nguyên tắc mỗi mã số tương ứng với một loại sản phẩm duy nhất, không được nhầm lẫn. Những sản phẩm khác nhau về tính chất (ví dụ như bia và nước ngọt), về khối lượng, về bao gói… đều phải được cho những mã số mặt hàng khác nhau. Những mã số này sẽ sử dụng lâu dài cùng với sự tồn tại của mặt hàng đó. Những mặt hàng này khi được cải tiến (thay đổi trọng lượng, cách bao gói…) đều phải được cấp mã mặt hàng mới

Tư vấn thủ tục đăng ký mã vạch hàng hóa:

 1. Hồ sơ gồm có:

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập

+ Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định

+ Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam theo mẫu quy định

+ Bản đăng ký sử dụng MSMV (theo mẫu quy định.

 2. Nộp hồ sơ tại:

– Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch, số điện thoại:

– Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam/Chi cục Tiêu chuần Đo lường Chất lượng/Văn phòng Mã số mã vạch

 3. Thời gian giải quyết:

– Thời gian cấp mã số tạm thời 2 ngày, cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch 01 thángkể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Các tài liệu liên quan đến Mã số mã vạch: 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN)

 1. TCVN 6380:2007 Thông tin và tư liệu. Mã số tiêu chuẩn Quốc tế cho sách (ISBN)
 2. TCVN 6381:2007 Thông tin và tư liệu. Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN)
 3. TCVN 6384:1998 Mã số mã vạchvật phẩm. Mã UPC-A. Yêu cầu kỹ thuật
 4. TCVN 6512:2007 Mã số mã vạchvật phẩm. Mã số đơn vị thương mại. Yêu cầu kỹ thuật
 5. TCVN 6513:1999 Mã số mã vạchvật phẩm. Mã vạch ITF. Yêu cầu kỹ thuật
 6. TCVN 6754:2007 Mã số và mã vạch vật phẩm. Số phân định ứng dụng GS1
 7. TCVN 6755:2000 Mã số và mã vạch vật phẩm. Mã vạch EAN.UCC-128. Quy định kỹ thuật
 8. TCVN 6756:2000 Mã số và mã vạch vật phẩm. Mã số mã vạchEAN cho sách và xuất bản phẩm nhiều kỳ. Quy định kỹ thuật
 9. TCVN 6939:2007 Mã số vật phẩm. Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số. Yêu cầu kỹ thuật
 10. TCVN 6940:2007 Mã số vật phẩm. Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số. Yêu cầu kỹ thuật
 11. TCVN 7199:2007 Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu kỹ thuật
 12. TCVN 7200:2007 Mã số mã vạchvật phẩm. Mã côngtenơ vận chuyển theo xê-ri (SSCC). Yêu cầu kỹ thuật
 13. TCVN 7201:2007 Phân định và thu nhận dữ liệu tự động. Nhãn đơn vị hậu cần GS1. Yêu cầu kỹ thuật
 14. TCVN 7202:2002 Phân định và thu nhận dữ liệu tự động. Mã vạch 3.9. Yêu cầu kỹ thuật
 15. TCVN 7203:2002 Mã số mã vạchvật phẩm. Yêu cầu kiểm tra xác nhận chất lượng mã vạch
 16. TCVN 7322:2003 Công nghệ thông tin. Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động. Công nghệ mã vạch. Mã QR
 17. TCVN 7454:2004 Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Danh mục tên dữ liệu mô tả thương phẩm sử dụng mã số EAN.UCC
 18. TCVN 7626:2007 Công nghệ thông tin. Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động. Yêu cầu kỹ thuật đối với kiểm tra chất lượng in mã vạch. Mã vạch một chiều
 19. TCVN 7639:2007 Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và mã toàn cầu phân định tài sản riêng (GIAI). Yêu cầu kỹ thuật
 20. TCVN 7825:2007 Công nghệ thông tin. Kỹ thuật phân định và thu thập dữ liệu tự động. Yêu cầu kỹ thuật mã vạch. EAN/UPC

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ (ISO)

 1. ISO 12656:2001 Micrographics — Use of bar codes on aperture cards
 2. ISO 15394:2000 Packaging — Bar code and two-dimensional symbols for shipping, transport and receiving labels
 3. ISO 22742:2005  Packaging — Linear bar code and two-dimensional symbols for product packaging
 4. ISO/IEC 15415:2004 Information technology — Automatic identification and data capture techniques – Bar code print quality test specification — Two-dimensional symbols
 5. ISO/IEC 15416:2000 Information technology — Automatic identification and data capture techniques – Bar code print quality test specification — Linear symbols
 6. /IEC 15417:2007 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Code 128 bar code symbology specification
 7. /IEC 15419:2001 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code digital imaging and printing performance testing
 8. ISO/IEC 15420:2000 Information technology — Automatic identification and data capture techniques – Bar code symbology specification — EAN/UPC
 9. /IEC 15421:2000 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code master test specifications
 10. ISO/IEC 15423:2004 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code scanner and decoder performance testing
 11. ISO/IEC 15426-1:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code verifier conformance specification — Part 1: Linear symbols
 12. ISO/IEC 15426-2:2005 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code verifier conformance specification — Part 2: Two-dimensional symbols
 13. ISO/IEC 15438:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — PDF417 bar code symbology specification
 14. ISO/IEC 16022:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Data Matrix bar code symbology specification
 15. ISO/IEC 16388:2007 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Code 39 bar code symbology specification
 16. ISO/IEC 16390:2007 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Interleaved 2 of 5 bar code symbology specification
 17. ISO/IEC 18004:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — QR Code 2005 bar code symbology specification
 18. ISO/IEC 24723:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — EAN.UCC Composite bar code symbology specification
 19. ISO/IEC 24724:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Reduced Space Symbology (RSS) bar code symbology specification
 20. ISO/IEC 24728:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — MicroPDF417 bar code symbology specification
 21. ISO/IEC 24778:2008 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Aztec Code bar code symbology specification
 22. ISO/IEC TR 19782:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Effects of gloss and low substrate opacity on reading of bar code symbols

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 1. 2373/2000/QĐ-BKHCNMT: Quyết định của Bộ trưởng Bộ KHCN và MT về việc quản lý mã số mã vạch
 2. 45/2002/QĐ-TTg: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạchvà cơ quan quản lý nhà nước về mã số mã vạch
 3. 88/2002/TT-BTC: Thông tư quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vach
 4. 15/2006/QĐ-BKHCN: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch

5. 36/2007/TT-BTC: Thông tư của Bộ Tài chính số 36/2007/TT-BTCsửa đổi, bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch

38 thoughts on “Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

 1. cialis cost You may be able to find some different Cialis products that may be more effective than the standard but often less affordable Cialis-type products sold by other companies

 2. coupons for cialis 20 mg A copy may be requested from Teva US Medical Information at 888-4-TEVA-USA 888-838-2872 or druginfo tevapharm

 3. Il farmaco non ГЁ adatto a uomini che hanno avuto un infarto o un ictus buying priligy online A Children s House 570 Gaines School Road, Athens, GA 30605 706-202-1330 achildrenshouse gmail

 4. In addition, it s strongly recommended that you let your doctor or nurse practitioner order laboratory tests to assist in trying to understand the cause of your ED real cialis online

 5. Standard surgical interventions TURP TUIP OPSU buy cialis with paypal

 6. Their effectiveness is highly related to each person s situation best place to buy cialis online Despite the FDA s efforts to restrict the flow of illegal erectile dysfunction drugs, there are still vendors online selling them

 7. Murals from Mexico City to Rome, from Byzantine churches to the Sistine Chapel, have attracted the interest of societies where to buy cialis online

 8. 016 p Cumulative clinical pregnancy rate N 34 80 42. twins with clomid

 9. clomiphene in men Should I consider the testosterone results invalid as well.

 10. I m sorry to hear they were rough on you are you planning on doing the same exact thing for your next transfer. nolvadex price

 11. After adopting our small flock I went on Amazon. buy doxycycline hyclate 100mg acne

 12. Thus, in all cancer cells tested high radiation doses induce the upregulation of Trex1, but the threshold dose at which it is sufficient to clear the cytosolic dsDNA varies in different cells between 12 and 18 Gy. doxycycline before and after

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.