Posted on

MẪU NGỪNG SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH

(TÊN TỔ CHỨC SỬ DỤNG MSMV)

Số:          /

Vv: Ngừng sử dụng MSMV.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………,ngày     tháng     năm 

Kính gửi:  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

          Ngày…… tháng…… năm……  chúng tôi đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV số:  (B/N) ………….và được sử dụng mã số doanh nghiệp là:

893..……………………

            Hiện nay cơ sở chúng tôi đã ………(nêu lý do cụ thể…../ hoặc chúng tôi không còn nhu cầu sử dụng MSMV nữa. Kính đề nghị Tổng cục cho phép chúng ngừng sử dụng MSMV đã được cấp. Hồ sơ gửi kèm gồm:

          – Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV đã được cấp.

– Bằng chứng thay đổi (giải thể, phá sản…) nếu có.

– Bằng chứng về việc cơ sở đã    hoàn thành nghĩa vụ nộp phí đến thời điểm xin ngừng sử dụng MSMV.

Chúng tôi xin chấp hành đầy đủ các qui định về hủy và thu hồi  MSMV đang sử dụng và cam đoan không tự ý tái sử dụng MSMV này.

Xin cảm ơn.

Đại diện của Tổ chức sử dụng MSMV

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu)