Posted on

PHÍ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Trong hệ thống mã số  EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử  dụng 8 con số (EAN-8)

Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau:

Mã quốc gia + Mã doanh nghiệp + Mã mặt hàng + số kiểm tra

Từ trái sang phải

+ Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu

+ Mã doanh nghiệp: có thể  gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số

+ Mã mặt hàng: có thể  là năm, bốn, hoặc ba con số tùy thuộc vào mã  doanh nghiệp

+ Số cuối cùng là số  kiểm tra

THỦ TỤC:

+ Giấy phép kinh doanh: 2 bản (sao y công chứng)

+ Bảng đăng ký sử dụng mã vạch: 2 bản

+ Danh sách sản phẩm: 2 bản

THỜI GIAN:

+ 1 ngày cấp Mã số tạm thời

+ Cấp giấy chứng nhận.
Mã EAN-13

Bảng Phí dịch vụ đăng ký mã số mã vạch:

– Phí đăng ký mã số mã vạch: 3.700.000VNĐ

Trong đó:

+ Phí dịch vụ đăng ký mã số mã vạch: 3.200.000VNĐ

+ Phí duy trì nộp cùng của năm đầu: 500.000VNĐ

Lựa chọn số lượng sản phẩm: Để biết phí duy trì nộp hàng năm theo loại mã doanh nghiệp:
+ Loại 10 số: 500.000VNĐ/năm  (Sử dụng được dưới 100 loại sản phẩm)
+ Loại 9 số: 500.000VNĐ/năm    (Sử dụng được dưới 1000 loại sản phẩm)
+ Loại 8 số: 1.000.000VNĐ/năm (Sử dụng được dưới 10.000 loại sản phẩm)

Phí duy trì sử dụng MSMV phải nộp trước 30/6 hàng năm cho Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam