Posted on

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch. Muốn có mã số mã vạch trên hàng hoá để xuất khẩu hay bán tại các siêu thị, trước tiên các doanh nghiệp phải gia nhập EAN Việt Nam.

EAN Việt Nam sẽ cấp mã M cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp lập mã mặt hàng (mã I) cho từng sản phẩm.

Để được là thành viên của EAN Việt Nam, doanh nghiệp sẽ phải đóng phí gia nhập và phí hàng năm. Hai loại phí này do đại hội các thành viên quyết định, được ghi trong điều lệ của EAN Việt Nam và có thể thay đổi sau một thời gian áp dụng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của doanh nghiệp khi áp dụng mã số mã vạch là quản lý mã mặt hàng (mã I) của mình theo nguyên tắc mỗi mã số tương ứng với một loại sản phẩm duy nhất, không được nhầm lẫn. Những sản phẩm khác nhau về tính chất (ví dụ như bia và nước ngọt), về khối lượng, về bao gói… đều phải được cho những mã số mặt hàng khác nhau. Những mã số này sẽ sử dụng lâu dài cùng với sự tồn tại của mặt hàng đó. Những mặt hàng này khi được cải tiến (thay đổi trọng lượng, cách bao gói…) đều phải được cấp mã mặt hàng mới

Tư vấn thủ tục đăng ký mã vạch hàng hóa:

 1. Hồ sơ gồm có:

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập

+ Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định

+ Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam theo mẫu quy định

+ Bản đăng ký sử dụng MSMV (theo mẫu quy định.

 2. Nộp hồ sơ tại:

– Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch, số điện thoại:

– Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam/Chi cục Tiêu chuần Đo lường Chất lượng/Văn phòng Mã số mã vạch

 3. Thời gian giải quyết:

– Thời gian cấp mã số tạm thời 2 ngày, cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch 01 thángkể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Các tài liệu liên quan đến Mã số mã vạch: 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN)

 1. TCVN 6380:2007 Thông tin và tư liệu. Mã số tiêu chuẩn Quốc tế cho sách (ISBN)
 2. TCVN 6381:2007 Thông tin và tư liệu. Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN)
 3. TCVN 6384:1998 Mã số mã vạchvật phẩm. Mã UPC-A. Yêu cầu kỹ thuật
 4. TCVN 6512:2007 Mã số mã vạchvật phẩm. Mã số đơn vị thương mại. Yêu cầu kỹ thuật
 5. TCVN 6513:1999 Mã số mã vạchvật phẩm. Mã vạch ITF. Yêu cầu kỹ thuật
 6. TCVN 6754:2007 Mã số và mã vạch vật phẩm. Số phân định ứng dụng GS1
 7. TCVN 6755:2000 Mã số và mã vạch vật phẩm. Mã vạch EAN.UCC-128. Quy định kỹ thuật
 8. TCVN 6756:2000 Mã số và mã vạch vật phẩm. Mã số mã vạchEAN cho sách và xuất bản phẩm nhiều kỳ. Quy định kỹ thuật
 9. TCVN 6939:2007 Mã số vật phẩm. Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số. Yêu cầu kỹ thuật
 10. TCVN 6940:2007 Mã số vật phẩm. Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số. Yêu cầu kỹ thuật
 11. TCVN 7199:2007 Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu kỹ thuật
 12. TCVN 7200:2007 Mã số mã vạchvật phẩm. Mã côngtenơ vận chuyển theo xê-ri (SSCC). Yêu cầu kỹ thuật
 13. TCVN 7201:2007 Phân định và thu nhận dữ liệu tự động. Nhãn đơn vị hậu cần GS1. Yêu cầu kỹ thuật
 14. TCVN 7202:2002 Phân định và thu nhận dữ liệu tự động. Mã vạch 3.9. Yêu cầu kỹ thuật
 15. TCVN 7203:2002 Mã số mã vạchvật phẩm. Yêu cầu kiểm tra xác nhận chất lượng mã vạch
 16. TCVN 7322:2003 Công nghệ thông tin. Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động. Công nghệ mã vạch. Mã QR
 17. TCVN 7454:2004 Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Danh mục tên dữ liệu mô tả thương phẩm sử dụng mã số EAN.UCC
 18. TCVN 7626:2007 Công nghệ thông tin. Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động. Yêu cầu kỹ thuật đối với kiểm tra chất lượng in mã vạch. Mã vạch một chiều
 19. TCVN 7639:2007 Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và mã toàn cầu phân định tài sản riêng (GIAI). Yêu cầu kỹ thuật
 20. TCVN 7825:2007 Công nghệ thông tin. Kỹ thuật phân định và thu thập dữ liệu tự động. Yêu cầu kỹ thuật mã vạch. EAN/UPC

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ (ISO)

 1. ISO 12656:2001 Micrographics — Use of bar codes on aperture cards
 2. ISO 15394:2000 Packaging — Bar code and two-dimensional symbols for shipping, transport and receiving labels
 3. ISO 22742:2005  Packaging — Linear bar code and two-dimensional symbols for product packaging
 4. ISO/IEC 15415:2004 Information technology — Automatic identification and data capture techniques – Bar code print quality test specification — Two-dimensional symbols
 5. ISO/IEC 15416:2000 Information technology — Automatic identification and data capture techniques – Bar code print quality test specification — Linear symbols
 6. /IEC 15417:2007 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Code 128 bar code symbology specification
 7. /IEC 15419:2001 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code digital imaging and printing performance testing
 8. ISO/IEC 15420:2000 Information technology — Automatic identification and data capture techniques – Bar code symbology specification — EAN/UPC
 9. /IEC 15421:2000 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code master test specifications
 10. ISO/IEC 15423:2004 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code scanner and decoder performance testing
 11. ISO/IEC 15426-1:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code verifier conformance specification — Part 1: Linear symbols
 12. ISO/IEC 15426-2:2005 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code verifier conformance specification — Part 2: Two-dimensional symbols
 13. ISO/IEC 15438:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — PDF417 bar code symbology specification
 14. ISO/IEC 16022:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Data Matrix bar code symbology specification
 15. ISO/IEC 16388:2007 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Code 39 bar code symbology specification
 16. ISO/IEC 16390:2007 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Interleaved 2 of 5 bar code symbology specification
 17. ISO/IEC 18004:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — QR Code 2005 bar code symbology specification
 18. ISO/IEC 24723:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — EAN.UCC Composite bar code symbology specification
 19. ISO/IEC 24724:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Reduced Space Symbology (RSS) bar code symbology specification
 20. ISO/IEC 24728:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — MicroPDF417 bar code symbology specification
 21. ISO/IEC 24778:2008 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Aztec Code bar code symbology specification
 22. ISO/IEC TR 19782:2006 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Effects of gloss and low substrate opacity on reading of bar code symbols

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 1. 2373/2000/QĐ-BKHCNMT: Quyết định của Bộ trưởng Bộ KHCN và MT về việc quản lý mã số mã vạch
 2. 45/2002/QĐ-TTg: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạchvà cơ quan quản lý nhà nước về mã số mã vạch
 3. 88/2002/TT-BTC: Thông tư quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vach
 4. 15/2006/QĐ-BKHCN: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch

5. 36/2007/TT-BTC: Thông tư của Bộ Tài chính số 36/2007/TT-BTCsửa đổi, bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch

13.717 thoughts on “THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

 1. stromectol without prescription She had anemia leukocytosis adenitis and needed a blood transfusion immediately.

 2. When sold by licensed pharmacies, generics are guaranteed to be of the same quality and effectiveness as the original brand-name drug cialis online generic This information is advisory only and is not intended to replace sound clinical judgment in the delivery of healthcare services

 3. cialis tablets for sale Of course, I am thinking about how to talk to the people at COMAC

 4. The official statement on admissions states that the selection process prioritizes academic excellence and leadership potential without regard for the university or college where the candidate studied, assuming the institution was properly accredited priligy and viagra

 5. buy cialis 5mg online You should only be treated with one of these products at a time

 6. These services allow you to consult with a doctor via telemedicine and have erectile dysfunction pills delivered discreetly to your door, skipping in-person interactions with the doctor or pharmacist that you might find uncomfortable or embarrassing buy cialis online europe Especially for kids

 7. Heat the oil and the butter in a large, non-stick skillet over medium heat cialis generic online Once the thought is gone, otc male enhancement reviews it will collapse that day

 8. The rate and extent of absorption of tadalafil is not altered by food ingestion, age, diabetes, or mild to moderate hepatic insufficiency Patterson et al 2001 buying cialis online forum Offer 1 10 Sildenafil 50mg Viagra or 5 Tadalafil 20mg Cialis Reg

 9. At the present, clomiphene citrate CC administration is considered the first choice treatment in PCOS women 7, 8 , whereas no clear data are in the literature regarding the management of CC-resistant women with PCOS. ovulation on clomid calculator

 10. In addition, it is more cost-effective, especially if future pregnancies are planned 63. clomid men side effects

 11. Less commonly, ectopic pregnancies will be seen in the interstitial portion of the fallopian tube, in the cervical canal, or within a cesarean defect. clomid and nolvadex A number of treatment options, used alone or in conjunction with other medical therapies, are available for the treatment of subfertility associated with anovulation.

 12. tamoxifen rash pictures This condition is the cause of infertility, specifically, non-obstructive azoospermia.

 13. The drug was continued for 8 more months, with persistent proteinuria 900 to 1000 mg of protein per 24 hours and stable renal function. doxycycline dosage for bv

 14. Can bartonella infection in dogs be cured. chlamydia treatment doxycycline Kellum J M, Duma R J, Gorbach S L, Sugerman H J, Haynes B W, Gervin A, Newsome H H.

 15. Brooklyn DOXNUBMGZzAZ 6 27 2022 furosemide lasix As the competition drew closer and his food intake decreased in order to facilitate weight loss, his use of supplements increased

 16. MHT use is rather common, around 40 50 in postmenopausal women until the 1990s, but declined promptly to levels what does lasix do to the body

 17. [url=http://cleocin.site/]clindamycin 300 mg rx[/url]

 18. Nachvak SM, Alipour B, Mahdavi AM, Aghdashi MA, Abdollahzad H, Pasdar Y, Samadi M, Mostafai R brand cialis online

 19. [url=http://indocin.run/]generic for indocin[/url]

 20. nizagara bimatoprost eyelashes australia But mostly it means getting a truer appreciation of his explosive athleticism buy ivermectin stromectol

 21. [url=https://adiflucan.com/]diflucan 400 mg[/url]

 22. Lorenzo tDUoOlBVMMYeSc 6 27 2022 priligy (dapoxetine) That measure is allowed under the constitution halfway through a presidential term, if some 3

 23. [url=https://retinatabs.online/]tretinoin buy india[/url]

 24. [url=https://valacyclovirvaltrex.shop/]valtrex without prescription[/url]

 25. 01 afterthe Internet radio service said late Thursday that risingexpenditures to acquire music and expand its sales force wouldpush fiscal 2014 earnings below analyst expectations tamoxifen osteoporosis

 26. Your article has answered the question I was wondering about! I would like to write a thesis on this subject, but I would like you to give your opinion once 😀 totosite

 27. There was a 29 percent reduction in breast cancer rates among women from the tamoxifen group doxycycline for bronchitis

 28. I’ve been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, casinosite and I’m really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks 😀

 29. A retrospective, case control study to determine if cyclic mastalgia was a risk factor for breast cancer was conducted on 210 newly diagnosed women with breast cancer lasix action 15, 1994 Gooden, who became a free agent on Oct

 30. where to buy calcium carbonate https://calciumcarbonate24.com/# – calcium carbonate 500 mg generic how to buy calcium carbonate 500 mg

 31. clomid If you ever want to take some of the load off, I d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine

 32. glimepiride without a doctor prescription glimepiride 1 mg over the counter glimepiride purchase

 33. [url=https://modafinilb.quest/]modafinil 25mg[/url]

 34. 1002 SICI 1097 4652 199709 172 3 3 stromectol