Posted on

VĂN BẢN PHÁP QUY VIỆT NAM

1 Quyết định 45/2002/QĐ-TTg ngày 27/3/2002 Thủ tướng Chính phủ về việc quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch và cơ quan quản lý nhà nước về mã số mã vạch.
2 Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.
3 Thông tư 36/2007/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch
4 Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN: Quy định việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch
5 Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học công nghệ và môi trường Về việc Quản lý mã số mã vạch
6 Quyết định 46 /QĐ-TĐC của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Về Quy định phân công nhiệm vụ trong hoạt động quản lý mã số mã vạch
7 Công văn 723 /BKHCN-PC của Bộ Khoa học và công nghệ về việc Giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thực hiện nội dung quản lý nhà nước về hoạt động MSMV
8 Quyết định 96 /QĐ-TĐC của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Về việc chỉ định tổ chức tiếp nhận hồ sơ mã số mã vạch
9 Quyết định 97/QĐ-TĐC của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượngVề việc chỉ định tổ chức tiếp nhận hồ sơ mã số mã vạch
10 Thông tư 16/2011/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
11 Nghị định 80/2013/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa