Posted on

IPASPRO tham dự hội đồng tư vấn tuyển chọn dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Ngày 28-07-2017, tại Cục Sở hữu trí tuệ Hội đồng khoa học tiến hành họp tư vấn tuyển chọn dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Dự án: “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Khóm Cầu Đúc Hậu Giang của tỉnh Hậu Giang”. Đơn vị đăng ký chủ trì dự án là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

Hội đồng được thành lập theo quyết định số 1928/QĐ-BKHCN về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn dự án do thứ trưởng Trần Việt Thanh đã ký.