Posted on

Luật xử phạt vi phạm mã số mã vạch

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Theo Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ)

Điều 27.

 1. Vi phạm quy định về sử dụng Mã số mã vạch (MSMV)

Phạt tiền đối với hành vi từ 2.000.000 đ đến 5.000.000 đ:

a) Không thông báo bằng văn bản cho TC TĐC khi thay đổi tên gọi, địa chỉ giao dịch hoặc GCN sử dụng MSMV bị mất/ hỏng;

b) Không xuất trình được văn bản hợp pháp chứng minh về quyền sử dụng mã số mã vạchkhi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu

c) Không gửi danh mục GTIN, GLN được sử dụng cho TCTĐC;

d) Không thông báo bằng văn bản kèm tài liệu chứng minh việc được sử dụng mã số nước ngoài với TCTĐC khi sử dụng mã số nước ngoài cho SP, HH SX tại VN 

 2. Phạt tiền từ 6.000.000 đ đến 10.000.000 đ đối với:

a) Sử dụng MSMV có đầu mã quốc gia VN (893) mà chưa được TC TĐC cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV (GCN);

b) Sử dụng trái phép MSMV của DN khác đã được TC TĐC cấp GCN;

c) Sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫm với MSMV;

d) Không đóng phí duy trì sử dụng MSMV hàng năm.

 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đ đến 20.000.000 đ đối với:

hành vi sử dụng mã số mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc không được tổ chức sở hữu mã số mã vạch đó cho phép bằng văn bản
Điều 28. 

Vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:

a) Giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV;

b) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV không đúng thẩm quyền. 

 2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch giả mạo đối với vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

 3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch đối với vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

13 thoughts on “Luật xử phạt vi phạm mã số mã vạch

  1. Everyone, even if His Royal Highness King Ling makes a move, let s not take it lightly, and beware of the north hampton nh family physician erectile dysfunction sword fairy attacking and killing The man was cautious, and it was the strong man who was discount cialis Validity of the patient-reported Clinical Global Impression of Change as a measure of treatment response in men with premature ejaculation

  2. Creatinine clearance less than 30 mL min or on hemodialysis The maximum dose is 5 mg not more than once in every 72 hours see Warnings and Precautions 5 priligy where to buy

  3. priligy dapoxetine Slightly less common with vardenafil, altered vision is a reported side effect for 11 of men taking sildenafil 100 mg Montorsi et al 1999

  4. have liver problems cialis for sale online Take only as directed, usually a 20 mg pill once in 36 hours is needed

  5. This drug is available in the form of a pill and it has to be taken around 30 minutes before you desire to have sex cialis for sale online

  6. real cialis online There is a Jewish Operation going on over there

  7. Tamoxifen or clomid, most commonly used in post-course therapy, funds, contribute to the formation of natural testosterone by the body by neutralizing the estrogen receptors. clomid testosterone No adverse events or miscarriage reported, no report of live birth.

  8. If abnormal vaginal bleeding is present, the patient should be carefully evaluated to ensure that neoplastic lesions are not present. tamoxifen dental side effects

  9. fish doxycycline Skip to 4 years later and I have continued to break out on and off again with pretty bad cystic break outs and then my skin would be clear for a few weeks then I would break out again.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.