Để bắt đầu thực hiện các nội dụng của nhiệm vụ “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài của tỉnh Đồng Tháp gắn với kiểm soát chất lượng, mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu” theo phê duyệt tại Quyết định số 3330 ngày 21/12/2021 của […]

Hội nghị triển khai nhiệm vụ: “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài của tỉnh Đồng Tháp gắn với kiểm soát chất lượng, mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu”